کتاب کاج های سوزنی

کتاب کاج های سوزنی شامل داستان های کوتاهی است که از هم مجزا ومتفاوت هستند .نویسنده دراین داستان ها به برشی از زندگی افراد با دیدگاهها و شرایط اجتماعی متفاوت درقالب داستان می پردازد وموضوعات مختلفی را مطرح می کند او دنیایی از توصیف زیبا وفضا سازی قوی وشخصیت پردازی خوبی را پیش روی مخاطب می گستراند .

بها برای

۲۰,۰۰۰ تومان

وزن 0.062 kg